ABIM Pusat

RUU 164 & Fiqh Co-Existence Featured

Apr 19, 2017
Hit: 2454
Written by
RUU 164 & Fiqh Co-Existence

Sesetengah kelompok menilai agama hari ini sebagai punca kepada keretaan institusi keluarga, perpecahan masyarakat dan krisis peperangan yang ketiga-tiga menatijahkan kesengsaraan manusia dalam kehidupan. Mungkin ini faktor wujudnya kelompok yang menolak agama secara total kerana sejak dunia dipenuhi masyarakat beragama tidak pernah sepi dari meletusnya krisis dan pertelingkahan sama ada antara agama mahupun sesama penganut sesuatu agama.

Justeru, satu perbahasan matang harus dijelmakan dengan berani dan bijaksana dalam menguruskan perbezaan agama. Ia harus bersifat menyeluruh serta praktikal dalam merungkaikan krisis antara agama dalam negara termasuk isu besar Rang Undang-Undang (RUU) 164 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 yang hingga hari ini menjadi tembok yang membuntukan usaha perpaduan dan pembentukan bangsa Malaysia.

Meruntuhkan tembok RUU 164

Jika kita singkapi semula kes-kes melibatkan Rang Undang-Undang (RUU) 164 ini, ia telah berlarutan sekian lama dan sudah pasti kes sebegini akan timbul semula dari satu masa ke masa yang lain. Bermula apabila salah seorang pasangan suami-isteri yang asalnya bukan Islam memeluk Islam dan seterusnya membawa kepada pertikaian hak jagaan anak, nafkah, dan status agama anak.

Agak mendukacitakan apabila ramai yang melihat isu RUU 164 ini sebagai ancaman antara satu sama lain dan pandangan tersebut telah menutup mata kita untuk melihat peluang besar yang terhidang dihadapan iaitu mengangkat agama sebagai medium menyelesaikan krisis dan salah faham. Perkara yang lebih membuatkan kita terkilan adalah apabila terdapat sebahagian pihak menggesa pembentangan RUU 164 tersebut ditangguhkan tanpa mengemukakan alternatif kearah jalan penyelesaian. Namun ironinya mereka sendiri yang sering melaungkan slogan “Islam sebagai penyelesaian kepada semua masalah” tetapi dengan sengaja membiarkan isu ini berlanjutan malah menghalang usaha-usaha untuk mencari jalan penyelesaian.

Latar Belakang

Faktor utama kepada masalah ini adalah bilamana satu pihak kepada sesuatu perkahwinan yang telah memeluk Islam tidak dibenarkan untuk membubarkan perkahwinan di Mahkamah Sivil. Maka, atas faktor itu pindaan RUU 164 tersebut adalah antara lain mencadangkan pindaan Seksyen 51 (1) untuk membuka pintu kepada pasangan yang memeluk Islam untuk memfailkan petisyen perceraian di Mahkamah Sivil. Dalam masa yang sama, Mahkamah Syariah di Malaysia juga telah menutup pintu kepada pasangan yang bukan Islam untuk diadili di Mahkamah Syariah. Akibatnya, salah seorang pasangan yang memeluk Islam tiada pilihan melainkan memfailkan petisyen perceraian di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah dalam kes-kes sebelum ini telah membuat keputusan memihak kepada pasangan Muslim tanpa memberi hak kepada pasangan bukan Islam untuk didengari dan diadili.

Adalah suatu yang tidak masuk akal apabila salah seorang pasangan yang memeluk Islam memfailkan perceraian di Mahkamah Syariah, pasangan tersebut diberikan relief-releif seperti hak jagaan anak tanpa hak untuk seorang lagi pasangan yang bukan Islam didengari. Ini amat bercanggah dengan saranan Nabi Muhammad S.A.W kepada Sayyidina Ali K.W “Apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: “Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” (Sunan Abu Daud)

Hakikatnya keengganan Mahkamah Syariah memberi hak kepada pasangan bukan Islam atas alasan kekangan undang-undang sedia ada telah menambahkan lagi persepsi buruk dan fobia masyarakat bukan Islam ke atas Islam dan Mahkamah Syariah. Maka, senario tersebut berkemungkinan menjadi penyumbang utama mengapa mereka mempertikai usaha kita untuk memperkasa Mahkamah Syariah dengan membawa pindaan Rang Undang-Undang (RUU) 355 Akta Mahkamah Syariah 1965 kerana realitinya mereka merasa terkesan dengan keputusan yang dirasakan tidak adil oleh Mahkamah Syariah.

Persoaolan Undang-undang

Dalam isu ini, saya berpandangan perlu untuk dipinda Perlembagaan Persekutuan dan Enakmen Syariah Negeri untuk membolehkan Mahkamah Syariah menjadi medium terbaik untuk mengadili kedua-dua pihak malah dalam tulisan saya sebelum ini, pintu sememangnya harus dibuka untuk bukan Islam diberikan hak oleh Mahkamah Syariah dalam kes seumpama ini.

Perlembagaan Persekutuan dalam Jadual Sembilan Senarai II (Negeri) (1) telah menyatakan :

“..keanggotaan, susunan dan tatacara mahkamah Syariah, yang hendaklah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang yang menganut agama Islam…”

Selain mencapai tujuan keadilan untuk kedua-dua pihak, platform untuk kedua-dua pihak didengari juga adalah perlu atas kewajaran melihat aspek kebajikan, pendidikan, dan kehidupan harian anak berdasarkan kebolehupayaan antara ibu atau bapa membesarkan anak tersebut.

Walau bagaimanapun, saya beranggapan cadangan pindaan Seksyen 51 (1) ini setidak-tidaknya dapat menyelesaikan masalah buat masa ini sebagai membuka ruang kepada kedua-dua pihak untuk didengari atas satu platform yang sama.

Ikatan Perkahwinan

Dalam konteks ini beberapa aspek perlu dilihat secara objektif. Pertama dalam isu ikatan perkahwinan di mana perkahwinan itu asalnya mengikut adat dan agama sebelum Islam dan didaftarkan atau diikat oleh undang-undang sivil. Sebagai menghormati prosedur perkahwinan yang telah dilalui kedua-dua pasangan yang diikat oleh mahkamah Sivil, maka pembubaran kepada ikatan perkahwinan tersebut sewajarnya dibuat mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan undang-undang sivil.

Mungkin satu analogi ringkas adalah apabila seseorang itu sebelum memeluk agama Islam telah menandatangani satu perjanjian pinjaman perumahan konvensional. Adakah wajar beliau membatalkan perjanjian tersebut dengan kaedah yang tidak ditetapkan oleh klausa-klausa perjanjian asal semata-mata mahu keluar dari pernjian pinjaman konvensional kepada Islamik? Sudah tentu beliau harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam kaedah-kaedah perjanjian asal seperti “refinancing” dan “convert” dari konvensional kepada Islamik.

Dalam beberapa keputusan kes Mahkamah Persekutuan sebelum ini telah membawa kepada keputusan sedemikian dengan penegasan bahawa Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk membubarkan perkahwinan tersebut serta membuat perintah bagi relief sampingan yang lain. Perkara ini telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Viran a/l Nagapan v. Deepa a/p Subramaniam [Civil Appeal No. : 02(f)-4-01-2015(N)], Peguam Negara Malaysia dan Ketua Polis Negara v. Deepa a/p Subramaniam [Civil Appeal No. : N-02-801-05-2004 & N-02-1004-06-2014], Subashini a/p Rajasingam v. Saravanan a/l Thangatoray & other appeals [2008] 2 MLJ 147 dan Tang Sung Mooi v. Too Miew Kim [1994] 3 MLJ 117.

Persoalan Fiqh

Isu besar yang mengundang kontroversi dalam isu ini adalah cadangan untuk memasukkan Fasal 88 (a) berhubung status agama anak. Fasal 88 (a) (1) RUU 164 menyatakan:

“Jika suatu pihak kepada sesuatu perkahwinan telah masuk Islam, agama mana-mana anak dari perkahwinan itu hendaklah kekal sebagai agama pihak-pihak kepada perkahwinan itu sebelum penukaran agama itu, kecuali jika kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu bersetuju akan penukaran agama anak itu kepada Islam, tertakluk kepada keinginan anak itu apabila dia telah mencapai umur lapan belas tahun.”

Namun, cadangan ini ada percanggahan dengan Perlembagaan Persekutuan dimana memerlukan pindaan dalam isu status agama anak bawah lapan belas tahun. Perkara 12 (4) Perlembagaan Persekutuan menyatakan:

“Bagi maksud Fasal (3) agama seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya.”

Dalam menjelaskan status agama anak bawah umur selepas salah seorang pasangan, sama ada ibu atau bapa, memeluk Islam, para fuqaha' mempunyai pandangan yang berbeza. Imam Syafi'e berpandangan bahawa anak-anak adalah mengikut agama Islam sama ada yang memeluk Islam itu ibu ataupun bapa. (Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah (1986)).

Walau bagaimanapun, Imam Malik mempunyai pandangan yang berbeza iaitu anak-anak akan mengikut agama Islam sekiranya yang memeluk Islam itu ialah bapa. Sebaliknya, jika yang memeluk Islam itu ibu, anak-anak tidak dianggap beragama Islam. Hujah yang dipegang oleh Imam Malik ialah seorang anak dinasabkan kepada bapa dan bukannya ibu. Oleh itu, hanya dengan pengislaman bapa sahaja yang turut membawa kepada pengislaman anak-anaknya dan tidak dengan pengislaman seorang ibu.

Manakala Imam al-Thawriy berpandangan bahawa apabila kanak-kanak tersebut telah mencapai tahap umur baligh, dia berhak memilih agamanya sendiri. Dari perbahasan berbezaan pandangan ulama ini kita boleh menyimpulkan bahawa ia adalah satu perbezaan pendapat dalam kerangka persoalan hukum.

Justeru, dalam membicarakan persoalan fiqh ini sudah tentu ada displin dan kaedah tertentu dengan melihat pelbagai aspek seperti Asbab Nuzul (sebab penurunan ayat) waqi’ (lokaliti), dan Maqasid (objektif) sesuatu hukum. Persoalan ini mungkin lebih dekat dengan perbahasan tafsir dan asbab nuzul (sebab penurunan) ayat 256 Surah Al-Baqarah “Tiada paksaan dalam agama”. Dalam tafsir Al-Manar, Sheikh Muhammad Rasyid Ridha menulis bahawa sebab penurunan ayat tersebut merujuk pada dua riwayat utama:

Pertama, “melalui sanad Abu Daud, Nasai, Ibn Hibban dan Ibn Jarir yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menceritakan kebiasaan wanita Arab jahiliyyah sebelum Islam, di mana selalu terjadi kematian anak-anak ketika kecil. Maka mereka bernazar bahawa sekiranya anak yang lahir selanjutnya maka mereka akan diyahudikan. Ekoran itu, setelah mereka memeluk Islam di Madinah didapati ramai anak-anak mereka beragama Yahudi. Lalu, ketika kelompok Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah, ada di antara mereka merupakan anak orang-orang Ansar. Apabila orang-orang Ansar mahukan anak-anak mereka yang diyahudikan tidak ikut sama diusir, mereka memaksa anak-anak ini diislamkan. Maka, turunlah ayat yang menegah umat Islam berbuat demikian atas dasar “tiada paksaan dalam agama”.

Kedua, “melalui sanad Ibnu Jarir dan ‘Ikrimah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, menjelaskan ayat ini turun bagi menegah seorang lelaki bernama al-Hushain dari Bani Salim, yang ingin memaksa kedua orang anak lelakinya yang beragama Nasrani untuk ikut serta memasuki Islam sepertinya.”

Ketiga “mengikut riwayat dari Sa’id bin Jubair, Nabi bersabda setelah turunnya ayat ini: “Allah telah memberi kebebasan memilih kepada sahabat-sahabat kalian. Jika mereka memilih untuk bergabung bersama kalian, maka mereka termasuk golongan kalian. Jika mereka memilih untuk bergabung bersama mereka, maka mereka termasuk golongan mereka.”

Fiqh Ta’ayush (Fiqh Co-Existence)

Selain itu, persoalan fiqh sebegini turut perlu untuk diteliti dalam konteks semasa. Aspek sosio-masyarakat pada hari ini berbeza dengan zaman silam, malah konsep hubungan antara masyarakat Muslim dan bukan Muslim hari ini tidak lagi berdiri atas pengkategorian kafir zimmi dan kafir harbi, tetapi atas semanagat kewarganegaraan yang saksama seperti dinyatakan dalam Perkara 8 Perlembagaan persekutuan.

Berbeza dengan zaman silam di mana kewarganegaraan bukan Islam itu umumnya berasal dari pembukaan sesuatu wilayah oleh khalifah Islam melalui peperangan, dalam konteks semasa, kewarganegaraan seseorang itu tidak lagi berlaku berasaskan perjanjian yang dimeterai pasca peperangan. Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan empat kaedah penerimaan seseorang itu menjadi warganegara iaitu melalui pendaftaran (isteri dan anak) di bawah Perkara 15, Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang dilahirkan di Persekutuan sebelum Hari Merdeka) di bawah Perkara 16, Kewarganegaraan melalui pendaftaran (orang yang bermastautin di Negeri Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia) – Penggabungan Sabah dan Sarawak di bawah Perkara 16 A, dan Kewarganegaraan melalui penaturalisasian di bawah Perkara 19.

Malah, masyarakat bukan Islam di Malaysia pada sejarahnya telah bersama-sama menubuhkan serta memerdekakan negara tercinta kita dan sejarah ini membentuk ta’ayush atau kehidupan bersama antara Muslim dan bukan Muslim. Justeru, ada keperluan untuk menekuni sudut Fiqh Taayush (fiqh co-existence) dalam konteks semasa dan Maqasid (objektif Syariah) di samping asbab Nuzul sesuatu hukum atas dorongan kepada keperluan dan cabaran untuk menukilkan jawapan, penyelesaian dan alternatif Islam dalam konteks realiti kehidupan umat masa kini berasaskan komposisi kaum, struktur masyarakat dan persoalan undang-undang sedia ada.

Perkembangan, fleksibiliti dan keluwesan ini amat sinonim dengan buku tulisan Sheikh Mustafa Siba’i “Al-Murunah wa Tatawwur fi al-Tasyri’ Al-Islami” (keluwesan dan perkembangan pensyariatan Islam) yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai panduan yang bagi beliau amat penting untuk menyelesaikan masalah semasa mengikut konteks semasa sebagai persediaan menghadapi cabaran akan datang.

Menyemangati fiqh Taayush atau co-existence, ia perlu perlu bersifat reciprocal atau timbal balik dan pasti takkan dapat direalisasikan dengan hanya memelihara kepentingan satu pihak sahaja. Sebaliknya, semua pihak perlu bersama atas satu platform untuk melunaskan keperluan dan kepentingan bersama. Atas asas fiqh co-existence ini maka perlu kepada keberanian dan kebijaksanaan untuk menguruskan perbezaan agama untuk kepentingan semua atas fitrah manusiawi.

Persoalan Dakwah

Menanggapi persoalan ini berasaskan kaca mata dakwah, sudah pasti ia harus diteliti dengan cermat dan objektif. Prinsip “tiada paksaan dalam agama” adalah merupakan kunci utama untuk kita mempergiat dakwah menerusi pendidikan yang sempurna khususnya dalam konteks RUU 164 ini kepada anak yang dalam pertikaian. Kesungguhan semua pihak termasuk Jabatan Agama dan masyarakat untuk membantu memberikan pendidikan Islam kepada anak tersebut amat diperlukan.

Maka, atas faktor kewajipan seorang ibu atau bapa yang memeluk agama Islam untuk menyampaikan ilmu dan penjelasan tentang Islam kepada anak, maka cadangan pindaan RUU 164 itu seharusnya memasukkan peruntukan khusus kewajipan untuk anak tersebut diberikan kebebasan untuk belajar tentang agama Islam walau siapa yang menjaganya.

Keyakinan kita, walaupun anak tersebut ketika kecil dibesarkan dalam suasana agama selain Islam oleh ibu atau bapa yang berpegang dengan agama asal, tetapi menerusi pendidikan dan pembelajaran tentang Islam yang diberikan pasti mereka akan memilih Islam sebagai agama anutan secara sukarela kerana kebenaran Islam adalah berasakan kepada rasional manusiawi dan manusia secara fitrah akan mencari kebenaran. Tidak ada keperluan untuk memaksa seseorang memilih kebenaran sekiranya kebenaran itu jelas seperti firman Allah :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah" – Al-Baqarah 256

Muhammad Faisal Abdul Aziz

Setiusaha Agung

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Read 2454 times
Rate this item
(6 votes)

ABIM Gesa Hentikan Polemik RUU 355 Featured

Apr 12, 2017
Hit: 246
Written by
ABIM Gesa Hentikan Polemik RUU 355

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) memandang berat penyiaran karikatur monyet menggambarkan tokoh-tokoh tertentu yang berkaitan dengan isu pindaan RUU 355.

Penyiaran karikatur menerusi akhbar berbahasa Cina Nanyang Siang Pau dinilai tidak sensitif terhadap sentimen semasa mengenai RUU 355 dan dikhuatiri hanya akan memanjangkan polemik tersebut meskipun permohonan maaf telah dikemukakan. Seharusnya pihak media perlu berpegang kepada etika kewartawanan murni untuk mendidik masyarakat mengenai RUU 355 tanpa dipolemikkan sebagai bahan sensasi.

Mengambil kesempatan ini; ABIM juga menggesa ahli-ahli politik untuk menjaga tutur kata dalam komentar terutama sekali membabitkan isu pindaan RUU 355.

Mereka seharus menampilkan sikap dan perilaku sebagai pemimpin masyarakat secara sopan kerana ia akan diteladani dan serta memberi kesan kepada pembangunan moral generasi muda.

Akhir sekali; ABIM menggesa agar perkembangan pesat interaksi antara agama yang berlangsung secara positif dan muhibbah di negara ini dijadikan wahana untuk mengelakkan berlarutnya sebarang polemik antara agama yang tidak dikehendaki.

Mohamad Raimi Ab Rahim, Presiden, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). .

APA Kata ABIM Mengenai RUU 355:- 

1) Isu Pembentangan RUU 355 Di Parlimen & Perundangan Islam : ABIM Gesa Kewaspadaan Semua Pihak

2)

Read 246 times
Rate this item
(1 Vote)
Ustaz Naim Wakili ABIM Ke Sudan; Kenang Legasi Intelektual Hassan At-Turabi

Ucapan Penghormatan kepada Syeikh Dr. Hassan At-Turabi, di Majlis Memperingati Pemergian beliau buat kali pertama.

26hb Mac 2017 Tapak Pameran Antarabangsa, Barri, Khartoum. Ucapan Wakil ABIM-Malaysia oleh al-Fadhil Ustaz Mohd Naim Mohd Noor, Timbalan Presiden ABIM.

1. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) mengucapkan Tahniah kepada Penganjur yang memberi peluang untuk turut serta mengabdikan penghormatan kepada Syeikh At-Turabi.

2. Hubungan ABIM dengan Syeikh terbina sejak tahun 70an yang ketika itu dipimpin oleh Sdr. Anwar Ibrahim - DSAI (Semoga ALLAH SWT membebaskan beliau).

3. Hubungan ABIM dan Syeikh Turabi berkembang setelah itu dalam pelbagai sudut, sehingga Malaysia pernah menyaksikan kehadiran Syeikh Turabi sekurang-kurang tiga kali atas jemputan ABIM sendiri.

4. Kunjungan-kunjungan Syeikh itu meninggalkan kesan yang mendalam pada rakyat Malaysia, khususnya dalam pemikiran Tajdid, Politik, Diplomasi dan Fiqh semasa. Hal ini banyak membantu dalam merapatkan saf-saf Muslimin, juga dalam pemikiran tajdid dan hurriyah.

5. Hubungan ABIM-Turabi tidak terhenti di situ sahaja, malah berkembang lebih jauh dari itu ketika DSAI menjawat Menteri Kewangan dan juga TPM. Sudan ketika itu menghadapi masalah kewangan yang kritikal di awal-awal tahun Revolusi Penyelamat (1989). Seperti yang disebut oleh Pimpinan di Sudan sendiri, Kerajaan Malaysia menghantar Petronas ketika itu ke Sudan untuk mencari dan mengurus petroleum di sini. Hal ini diakui beberapa kali di hadapan kami oleh pimpinan-pimpinan di Sudan.

6. Pada tahun kembalinya Syeikh ke Rafik Al A'la (Mac 2016), Pihak Jamaah ABIM dan pihak Syeikh Turabi sedang mengatur ziarah beliau ke Malaysia, namun panggilan ALLAH SWT telah mendahului kita. Semoga ALLAH SWT merahmati Roh Almahum Syeikh; dengan rahmat-NYA yang maha luas.

7. Dari Malaysia, kami menyeru diri kami dan juga hadirin, agar kita beriltizam mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Syeikh sepanjang hayat beliau, agar kita tidak terkeluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan negara-negara kita sebagai Baldatan Toyyibatan wa Rabban Ghafura.

8. Akhir sekali, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur yang mengadakan Muktamar dan Majlis Peringatan untuk Syeikh Turabi ini. Semoga ALLAH SWT memberkati usaha mulia ini, dan menghimpunkan kita bersama Syeikh di bawah Panji Rasulullah SAW di hari yang tiada perlindunga; kecuali Perlindungan-NYA sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Read 294 times
Rate this item
(0 votes)
KAMAR Mula Dianjurkan Ke Arah Memimpin Pengukuhan Institusi Keluarga

1 April 2017, Kuala Terengganu; Helwa ABIM Terengganu dengan kerjasama LPPKN Negeri Terengganu telah menganjurkan seminar kekeluargaan "KAMAR " (Keluarga Mawaddah Wa Rahmah). Program ini merupakan inisiatif HELWA ABIM ke arah mengutuhkan kembali institusi kekeluargaan Islam".

 

 

Rakaman Video Sessi "Peranan institusi keluarga Islam" oleh Dr Salimah Abu Mansor, Pensyarah Unisza

 

Puan Fadhlina Sidek menyampaikan syarahan berkenaan 'Hak-hak Wanita Dalam Perkahwinan'

                           p/s : insyaAllah jumpa kalian semua dalam siri 'Parenting Class ABIM (PCA)' seterusnya ya!

Read 197 times
Rate this item
(0 votes)
ABIM Anjur Forum “Perubahan Pimpinan FAM: Isu Dan Cabaran Masa Depan”

29hb Mac 2017 (Rabu): Kongres FAM ke-53, pada 25hb Mac 2017 menyaksikan perubahan pucuk pimpinan badan induk bola sepak negara tersebut. Justeru, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah menganjurkan satu forum bagi membincangkan isu dan cabaran masa depan liga serta pasukan kebangsaan Malaysia. Pembentang dalam program ini adalah Sdr. Axello Tacts (Semuanya Bola); Sdr. Mohd Syazwan Bajuri (Retro Bola Sepak); dan Sdr. Alfadli Awaludin (Aktivis Bola Sepak). Moderator pula ialah Sdr. Zairudin Hashim Che Din (Exco ABIM Pusat). Dianjurkan di Dewan Sekretariat ABIM Pusat, Taman Cemerlang, Gombak, para pembentang memasang harapan yang sama; agar barisan kepimpinan baru FAM di bawah Tunku Mahkota Johor (TMJ), Tunku Ismail Sultan Ibrahim dapat membawa perubahan sebenar dalam bola sepak Malaysia. Selain menyentuh mengenai gejala rasuah atau mengatur perlawanan yang masih berleluasa dalam kancah bola sepak Malaysia. Para pembentang turut menegaskan bahawa Liga Malaysia serta pasukan kebangsaan perlu diuruskan dengan penuh integriti dan profesional; selain mempunyai program pembangunan tunas yang berkesan. Soal kebajikan dan kontrak pemain juga disentuh, di mana para pembentang mengesyorkan agar ‘salary cap’ (pembatasan jumlah gaji pemain) dibuat, selain tangga gaji diletakkan berdasarkan prestasi semasa para pemain. Selain itu, para panelis sepakat bahawa soal statistik, arkib dan dokumentasi dalam bola sepak Malaysia adalah sangat signifikan jika bola sepak Malaysia mahu maju setara dengan kuasa bola sepak yang lain. Turut hadir dalam program bersejarah ini adalah Presiden ABIM, Sdr. Mohamad Raimi Ab Rahim dan Setiausaha Agung, Sdr. Muhammad Faisal Abdul Aziz.

Read 418 times
Rate this item
(1 Vote)
Pembentangan RUU 355: ABIM Tuntut Penjelasan Penuh Kerajaan

Angkatan BeIia Islam Malaysia (ABIM) merujuk kenyataan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Razak bertarikh 29 Mac 2017 (semalam) bahawa Kerajaan Persekutuan tidak akan membentangkan pindaan Rang Undang-Undang Akta Mahkamah Syariah 1965 (RUU 355) di Parlimen berikutan dari keputusan mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional.

 

Keputusan ini jelas bercanggah dengan kenyataan Perdana Menteri sendiri yang memberi jaminan bahawa pindaan terhadap Rang Undang-Undang 355 akan diambil alih pihak kerajaan ketika menyampaikan Ucapan Dasar Presiden pada Perhimpunan Agung Umno 2016 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC).

Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri juga dalam kenyataan bertarikh 17 Mac 2017 telah berjanji bahawa kerajaan Persekutuan akan mengambil alih pindaan RUU tersebut untuk dibentangkan di Dewan Rakyat atas komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri untuk menterjemahkan hasrat tersebut.

Selain itu, ia juga selari dengan kenyataan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Dato’ Seri Jamil Khir Baharom sebelum ini bertarikh 24 November 2016 yang menyatakan kerajaan persekutuan akan mengambil tanggungjawab membawa RUU ini setelah urusan berkenaan tatacara dan peraturan Dewan Rakyat selesai. A

BIM mendesak pihak kerajaan untuk tampil dengan penuh tanggungjawab memberi penjelasan sepenuhnya kepada umat Islam berhubung pendirian sebenar dan jaminan yang telah diberikan berhubung isu RUU 355 ini. Penjelasan ini amat penting untuk membersihkan imej kerajaan hari ini yang dilihat dengan sengaja memperguna sentimen agama bagi tujuan kepentingan politik semata-mata.

Bagi ABIM, polemik RUU yang berlaku hari ini amat menyedihkan apabila usaha memartabat Mahkamah Syariah yang menjadi tanggungjawab kita bersama telah tercemar dengan sindrom ketakutan ramai pihak akibat dari tindakan tidak bertanggungjawab yang menunggang sentimen ini untuk manfaat sokongan politik.

ABIM ingin menegaskan bahawa, ABIM sentiasa berlapang dada bersama dengan mana-mana pihak untuk memartabat kedudukan Mahkamah Syariah, namun ia harus bertunjangkan niat yang ikhlas dan murni serta diiringi semangat perbincangan dan musyawarah dengan semua pihak demi kepentingan masa depan Islam.

Prosedur serta road map yang jelas dari peringkat awal hingga ke pelaksanaan juga harus dirangka sebaik-baiknya bagi mengelakkan implikasi buruk di kemudian hari.

Maka, ABIM mengulangi tuntutan untuk kerajaan tampil memberi penjelasan yang menyeluruh kepada umat Islam sekiranya kerajaan benar-benar bertanggungjawab mahu memartabatkan kedudukan Mahkamah Syariah di Malaysia.

Muhammad Faisal Abdul Aziz Setiausaha Agung ABIM

Read 706 times
Rate this item
(0 votes)
Peserta Young ABIM Camp Rasai Pengalaman Hidup Di Desa

Alhamdulillah, Young ABIM Camp (YAC) kembali, dengan konsep santai. Bertemakan ‘Ibrah Seorang Pengembala’, para peserta dibawa ke kampung, untuk merasai suasana permai desa, sambil menghayati pesanan dari penganjur. Bertempat di Kem Laman Cikgu 21, Tanjung Karang, Selangor, program ini berlangsung dari 19-21 Mac 2017.

Read 256 times
Rate this item
(0 votes)

Berita ABIM

ABIM Gesa Hentikan
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merujuk kepada projek National Register of Citizens (NRC) yang ...
Beri Peluang Pramugari
HELWA ABIM ingin menggesa pihak pengurusan Malaysian Airlines Berhad (MAB) yang merupakan syarikat ...
Peruntukan Sekolah
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merujuk kepada kenyataan YB Menteri Pendidikan berkaitan ...

ABIM Negeri

ABIM Gesa Hentikan
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merujuk kepada projek National Register of Citizens (NRC) yang ...
Beri Peluang Pramugari
HELWA ABIM ingin menggesa pihak pengurusan Malaysian Airlines Berhad (MAB) yang merupakan syarikat ...
Peruntukan Sekolah
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merujuk kepada kenyataan YB Menteri Pendidikan berkaitan ...